ความเป็นมาของบริษัท
    คณะผู้บริหาร
    ปณิธานและพันธกิจ
    จรรยาบรรณของบริษัท
ยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจ SMC


ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท เอสเอ็มซี อาร์ดี เฟรชพลัส จำกัด หรือ “ SMC RD FRESHPLUS ” ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยนายสรวิชญ์ สิรวิชญ์สมบัติ เพื่อดำเนินธุรกิจ ในลักษณะการขายตรงแบบหลายชั้น ( Multi- Level Marketing หรือ MLM ) หรือ ธุรกิจเครือข่าย ( Network Marketing ) เป็นการตลาดต่อๆกันเป็นเครือข่ายหลายชั้น ผู้ขายเป็นนักขายอิสระหรือเรียกว่าเป็น “นักธุรกิจอิสระ” โดยนักธุรกิจเครือข่าย สามารถสร้างรายได้จากการทำงาน 3 วิธีรวมกัน คือ รายได้เริ่มต้น รายได้จากการสร้างทีม และรายได้ผู้นำ บริษัท เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จำกัด จำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมสมุนไพร โดยมีทุนในการจดทะเบียน 1 ล้านบาท